60 asistenata u osnovnim školama i vrtićima Distrikta

60 asistenata u osnovnim školama i vrtićima Distrikta

Naredne školske godine u nastavnom procesu na području Distrikta biće stalno zaposleno novih 60 asistenata u nastavi. Novac za ove namjene osiguran je u ovogodišnjem Rebalansu budžeta, a cijeli postupak je bio neophodan usljed činjenice da više stotina učenika treba stručnu asistenciju za savladavanje nastavnih planova i programa u brčanskim vrtićima i osnovnim školama.

„Mi trenutno imamo oko 330 djece sa poteškoćama koja su kategorisana, uz dodatak obaveza prema vrtićkom uzrastu, gdje je već angažovano stotinjak asistenata, te je bilo neophodno pokrenuti proceduru za stalni rani odnos novih 60 asistenata“, istakao je šef resornog Odjeljenja brčanske Vlade Zoran Bulatović, dodavši da će rad novih asistenata na mjesečnom nivou zahtijevati budžetska izdvajanja oko 200.000 maraka.

Ne samo da je upošljavanje 60 novih asistenata veoma opravdan potez, što se djece sa poteškoćama u razvoju tiče, već je veoma važno i s aspekta dosadašnjih Ugovora o djelu.

„Na ovaj način kvalitetno rješavamo radno-pravni status uposlenih kvalifikovanih asistenata koji su u stanju na jako kvalitetan način odgovoriti svoji radnim obavezama, a istovremeno su neophodni za normalno odvijanje nastavnog procesa“, ističe Bulatović.

Inače, već je shematski načinjen i raspored asistenata koji trebaju djelovati u nastavnom procesu.

„Asistente smo u skladu sa procjenom već podijelili po školama na bazi dosadašnjih iskustava i potreba pojedinih škola, a svakako da smo spremni, ukoliko to pokaže situacija na terenu, vršiti i dodatnu preraspodjelu ovih kadrova“, akcentira Bulatović.

Objektivno, trenutno je najveća potreba za asistentima u Petoj osnovnoj školi.

„Upravo iz ove škole procentualno gledano imamo najviše zahtjeva za dodatnim angažovanjem asistenata u nastavi, pa smo shodno tome planom predvidjeli da ih u Petoj osnovnoj bude osam u stalnom radnom odnosu. Svakako da ovaj broj podrazumijeva da svaki od asistenata može da vodi po dva učenika tokom nastave u prvoj i drugoj smjeni“, naglašava Bulatović.

Dinamika okončanja procesa prijema asistenata bi trebala biti ubrzana jer će Odjeljenja uskoro pokrenuti izmjenu Organizacionog plana.

„To je preduslov da do kraja tekuće godine provedemo proceduru javnog konkursa, kako bismo 60 asistenata primili u stalni radni odnos“, zaključio je šef Odjeljenja za obrazovanje brčanske Vlade Zoran Bulatović.